Trigonometrija

Trigonometrija

Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5

Krug sa poluprečnikom dužine 1 naziva se trigonometrijski krug.

Njega smo videli na prethodnoj stranici kada smo izveli formulu za tetivu, a sada ćemo preko njega prikazati sve trigonometrijske funkcije.

Neka imamo tačku B koja kruži po trigonometrijskom krugu, ravnomernom brzinom.

Na sledećim animacijama vide se kosinus, odnosno sinus ugla koji gradi pozitivan deo x-ose i duž AB.

Kosinus:

Sinus:

Sada ćemo definisati još dve trigonometrijske funkcije: tangens i kotangens

Tangens se definiše kao odnos sinusa i kosinusa ugla, a na trigonometrijskom krugu predstavljen je kao odsečak na osi x=1 između x ose i preseka kraka ugla i ose x=1.

Ovo možda zvuči komplikovano, zato ćemo pogledati animaciju:

Slično se definiše i kotangens, on je odnos kosinusa i sinusa ugla, a na trigonometrijskom krugu posmatramo odsečak na osi y=1:

Na sledećoj strani možemo videti još neke grafike sinusne i kosinusne funkcije.

Sledeca strana
Prethodna strana